Link verschicken   Druckansicht öffnen
 

Impresum

Wudawaćel

 

Zakładna šula Slepo - Němsko-serbski šulski kompleks

Gródkowska dróha 25

02959 Slepo

 

Telefonowy  035773 996102
Faks 035773 996220
E-mejlka
   
Kontakt

kontakty formular

 

Šulske wjednistwo
Knjeni Petra Rübesamowa, šulska wjednica
Knjeni Nadine Stelzer , zastupowaca šulska wjednica

Knjez Patrick Stützer , asistent šulskeho zarjadnistwa

 

Šulski nošer
Gmejnske zarjadnistwo Slepo
Friedensstraße 83
02959 Slepom

 

Dohladnowanski zarjad
Krajny zarjad za šulu a kubłanje
Otto-Nagelowa-dróha 1
02625 Budyšin

 

Zamołwita narěčenska wosoba za tutu internetowu stronu
Knjeni Nadine Stelzer (zastupowaca Šulska wjednica)

Knjez Patrick Stützer (asistent šulskeho zarjadnistwa)

 

Zamołwity za škit datow
Krajny zarjad za šulu a kubłanje
Datenschutzbeauftragter za zjawne šule
Drježdźanska dróha 78c
01445 Radebeul

 

Wuzamknjenje rukowanja 
Tuta homepage njepřewza žanežkuli rukowanje za aktualnosć, korektnosć, dospołnosć abo kwalitu k dispoziciji stajenych informacijow. Wudawaćel sej wuraznje wobchowa, dźěle stronow abo cyłkowny poskitk bjez wosebiteho připowědźenja změnić, wudospołnić, wotstronić abo wozjewjenje sčasami abo doskónčnje zastajić. Naroki rukowanja přećiwo mějićelej, kotrež poćahuja so na škody materielneho abo ideelneho razu, kotrež su so z wužiwanja abo njewužiwanja poskićenych informacijow resp. z wužiwanja zmylnych a njedospołnych informacijow zawinowali. Někotre pokazki na tutej homepage wjedu k eksternym internetnym stronam. Chcemy wuraznje na to skedźbnić, zo nimamy žadynžkuli wliw na wuhotowanje a wobsahi mjenowanych stronow. Tohodla distancujemy so z tym wuraznje wšěch wobsahow wšěch mjez linkowych stronow a nječinimy sej tute sami. Tute rozjasnjenje płaći za wšitke zalinkowanja znutřka našich stronow. Za wobsahi a škody, kotrež z wužiwanja abo njewužiwanja přez lěwicarske informacije nastanu, rukuja jeničce poskićerjo tutych stronow, nic tón, kiž jeničce přez linki na wotpowědne wozjewjenje pokazuje. Tute wobmjezowanje płaći runje tak tež za cuze přinoški we wšěch interaktiwnych elementach tutoho internetneho wustupa. Za wobsah cuzych stron je bjezwuwzaćnje potrjecheny awtor sam zamołwity. Pokazki a informacije tuteje homepage słuža jenož wuměnje informacijow a njewopodstatnjeja žane wobchodne abo powołanske poćahi někajkeho razu. Wone nimaja so jako prawniske abo dawkowe poradźowanske posłužby zrozumić, ale słuža ryzy informatiwnym zaměram. Před wobchodnymi rozsudami skontaktujće so prošu ze swojim dawkowym poradźowarjom abo prawiznikom.
 

Syć 
Portale na bazy PortUNA.cmsa su mjez sobu splećene. Tuž so informacije tež druhim portalam tematisce a regionalnje přirjaduja. (přikład: Zarjadowanja komuny so tež na cyłokrajnym portalu předstajeja.)


Awtorske prawa 
Prawa na wobsahu tutoho internetneho wustupa leža pola wudawaćela. Za dalše wužiwanje w druhich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach, runja kotremu wašnju a tež wunošnje, je trěbna pisomne přizwolenje wudawaćela. Wšitke prawa na designje a technologiji tutoho internetneho wustupa leža pola wobhospodarjerja. Dodatne wužiwanje, njewotwisnje wot wašnja, tež jenož dźělnje su bjez pisomneje dowolnosće wobhospodarja zakazane. Spřećiwjenja so ciwilno- a chłostanskoprawnisce přesćěhuja. Wudawaćel prócuje so, we wšěch publikacijach awtorske prawa wužiwanych grafikow, soundow a tekstow wobkedźbować, wot njeho samoho zestajene grafiki, soundy a teksty wužiwać abo na licencne grafiki, soundy a teksty wróćo sahnyć. Dyrbjała-li so na wotpowědnych stronach přiwšěm njewoznamjenjena, ale přez cuzy copyright škitana grafika, sound abo tekst być, tak njemóžeše so awtorske prawo wot wudawaćela zwěsćić. W padźe tajkeho njewotpohladaneho copyright-zranjenja 
budźe wudawaćel wotpowědny objekt po benachrichtigungje z jeho publikacije wotstronić resp. z wotpowědnym copyrightom woznamjenić. Copyright za wozjewjene, wot mějićela samoho zestajene objekty wostanu jeničce pola mějićela stronow. Rozmnožowanje abo wužiwanje tajkich grafikow, soundow abo tekstow w druhich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach je jenož z wuraznym přihłosowanjom mějićela dowolene. Spřećiwjenja so ciwilno- a chłostanskoprawnisce přesćěhuja.

 

Prawniska skutkownosć tutoho wuzamknjenja

Rukowanje ma so jako dźěl internetoweho poskitka wobhladować, z kotrehož so na tutu stronu pokaza. Hdyž dźěle abo jednotliwe formulacije tutoho teksta płaćiwemu prawniskemu połoženju, tež dźělnje, njewotpowěduja, wostanu zwostate dźěle  dokumenta w swojim wobsahu a płaćiwosći płaćiwe.